خبر فوری
آیاآماروارقام اقامت مسافر روند افزایشی داشت یاکاهشی؟

عزیمت مسافران نوروزی به شهرستان هندیجان درسال ۱۴۰۳ نسبت به سال های قبل چگونه بود؟

عزیمت مسافران نوروزی به شهرستان هندیجان درسال ۱۴۰۳ نسبت به سال های قبل چگونه بود؟
آیاآماروارقام اقامت مسافر روند افزایشی داشت یاکاهشی؟
به گزارش پی نوشت همه ساله بافرارسیدن نوروزسیل مسافران به شهرهای جنوبی کشور خصوصا استان خوزستان باتوجه به هوای مطلوب وجاذبه های آن ازآماربیشتری برخوردار است ، گرچه تقارن نوروز بارمضان روندکاهشی داشته اما بازهم برخی شهرهای جنوبی ازرکوردداران مسافر بودند.
شهرستان هندیجان یکی از شهرهای استان خوزستان است که باتوجه به ظرفیت های خدادادی وازطرفی وجودبازارواجناس کالای همراه ملوان همواره ازمقاصد مسافران نوروزی بوده است .
اما بامشاهدات عینی وبررسی های انجام شده آنچه برهمگان واضح بود استقبال ضعیف مسافران از این شهرستان بندری بوده است.
انتظار می رفت باوجود نگاه ویژه و تلاش های دولت وشخص فرماندار هندیجان درتخصیص کالای همراه ملوان و آمادگی بازار نسبت به پذیرش مسافر میشد هندیجان را یکی ازرکوردداران جذب مسافر دراستان نمود اما واقعیت امر نگاه دیگری بود .
اگرچه هندیجان دروازه ورود وخروج مسافر به چند استان می باشد اما اکثر مسافران توقف چند ساعته ای بیشتر نداشتن واین مهم را می توان درسیل مسافر به سمت شهرهای استان بوشهر دید که علی رغم نداشتن پذیرش مسافر باتوجه به حجم آن اما در شهرستاتی همچون بندر گناوه این رقم به هزاران برابر جمعیت این شهرستان پذیرش مسافر داشت.

اما براستی چرا علی رغم اینکه شهرستانی همچون هندیجان همان ظرفیت هاراداراست ولی مقصد اصلی مسافران نبود واکثر میهمانان پس از توقف چند ساعته مسیر خودرا به استان های دیگر تغییر می دادند.
هندیجان آماده ی پذیرایی از میهمانان نوروزی نبود چرا؟!

باچند مغازه دارکالای همراه ملوان که گفتگو میکردیم همه از ضعف خدمات دهی ستاد نوروزی خصوصا درراس آن شهرداری سخن به میان می آوردند.
برخی از دستگاهها حتی درکارهای روتین خود دچار ضعف بودندوهمین امر موجب شده بودکه مسافران مقصدشان را یاتغییر دهند یادراین شهر اقامت کوتاه و بالاجباری داشته باشند.
قطع آب وپیش بینی نکردن آب برای آشامیدن وشست وشوی مسافران، عدم راهنمایی وتبلیغات مناسب برخی دستگاهها ازجمله شهرداری ، میراث فرهنگی وگردشگری وآموزش و پرورش که سهم زیادی دراسکان میهمانان دارندتنها اکتفابه یک بنر کرده بودند که همان هم درروزهای اول ازبین رفت وبااین اقدامات بیشترین ضربه را بازار هندیجان خورد.
بازاری که جوانان باحمایت لنجداران ماهها سرمایه ی خودرا نگه می دارند تادرنوروز فروش بهتری داشته باشند وازطرفی دیگر مشاغل هم ازاین طریق ارتزاق کنند.
حال باید از مسببان این امر پرسید گناه مغازه دارانی که سرمایه ی خودرا که غالبا ازطریق وام تهیه ومنتظراین ایام هستند چیست وچه بود؟
پارک های خاموش وخالی از مسافر، سرویس های بهداشتی بسته وبدون امکانات که بافشار مردم درفضای مجازی واسکان مردم نجیب هندیجان در منازل خود ، وازطرفی فرمانداری جوان که خود یک تنه بجای برنامه ریزی های کلان مطلوب بدنبال بسته یابازبودن سرویس های بهداشتی بودوخود سرکشی می کرد ودستورات لازم را می داد.
حال باید پرسید درکدام شهرستان فرماندار بایدبدنبال اینگونه بازرسی وپیگیری ها باشد؟!
اعتبارات مطلوب شهرداری که نسبت به سالهای قبل باید گفت ازوضعیت بهتری برخوردار بوده و جلسات ستاد نوروزی شهرستان ایجاب می کرد علی رغم فریاد هاومطالبه گری مردم چه درفضای مجازی وچه حقیقی وضعیت جذب مسافر بهتراز سالهای قبل باشد اما ضعف در مدیریت وخدمات شهری وعدم انجام وظایف محوله ی سازمان هاموجب شده بود که تاچند روز ازعید نوروز هنوز شهرستان آمادگی لازم جهت پذیرش مسافررا نداشت.
عدم برنامه ریزی مناسب خصوصا در مجموعه ی شهرداری یکی از عواملی است که موجب گردید مسافران هندیجان را فقط محل عبور خود قرار دهندچراکه زیرساخت های لازم یاپیش بینی نشده بود یا راهنمایی لازم صورت نگرفته بود.
پس از چند روز بافشارهای مختلف اقداماتی صورت گرفت که آنهم علاج درد نبود وبه جرات می توان گفت هندیجان امسال بدترین سال جنب وجوش مسافران را بخود دید.
وقتی شهرهای دورتراز هندیجان باهمین ظرفیت ها توانستند میهمان نواز خوبی باشند وضمن معرفی جاذبه های شهرستان خود دردرآمدزایی هم موفق باشند باید از آقایان پرسید چرا هندیجان خلوت تراز سالهای گذشته بود؟!
مغازه داران درصنوف مختلف به جرات فروش کمتری را داشته اند واین موضوع را درگفتگو بااین مغازه داران بخوبی می توان دریافت کرد.
نداشتن مبلمان مناسب شهری، عدم زیرساخت های لازم، عدم فراهم نمودن واجرای دستورالعمل های ستاد نوروزی موجب شد نه تنهاظرفیت های هندیجان مغفول واقع شود بلکه دردرآمدزایی صنوف مختلف هم نقش مستقیم داشت.
حال باید دید بااین مدیریت ضعیف نوروزی واقدامات دقیقه نودی بی کیفیت وبی برنامه اعضای شورای شهر درانتخاب شهردارشان وازطرفی فرماندار جوان شهرستان درانتخاب مدیرانش چه خواهد کرد.
آنچه عیان بود مواردی است که بیش از اینهاست وبیش ازاین آب درهاون کوبیدن است اماباید مدیران ارشد استان وشهرستان چاره ای بیندیشندوازالان بفکر آینده باشند گرچه مردم مظلوم هندیجان خود هم به جرات می توان گفت نوروزرابخوبی احساس نکردندوهنوز هم خلامدیریت دراین شهرستان بخوبی احساس می شود که انتظار می رود چاره ای اساسی اندیشیده شود وبامدیران ضعیف خداحافظی ومدیران لایق جایگزین این مدیران گردد.
هندیجان دیگر تاب بی برنامه گی شورایی بی برنامه وضعیف ومدیرانی تنبل وبی برنامه راندارد وباید ازظرفیت های آن به بهترین نحو استفاده
شودچراکه اگر اینچنین نشود باید شاهد ضعف های بیشتری باشیم.

نویسنده : اکبرشعبانی
عکاس : رضا حیاتی

درباره اکبر شعبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *